Get Adobe Flash player
Wydarzenia
Ks. Generał
Edmund Michalski MSF
w Ameryce Południowej

foto

Trwają prace remontowe, rewitalizacyjne klasztoru w Kazimierzu Biskupim!
foto

Zakończono prace remontowe poszycia dachowego i elewacji w Sanktuarium
w Górce Klasztornej!

fotoListy misjonarzy.
Kontakt

Kliknij, by zobaczyć, gdzie pracujemy
Misjonarze Świętej Rodziny
ul. Małoszyńska 27
skr. poczt. 43
60-176 Poznań
email: kuria@msf.opoka.org.pl

Tel.: (+48)61 868 99 81 Fax: (+48)61 862 03 04

Konta bankowe Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny Prowincji Polskiej.
----------------------------

Przekaż 1% podatku na rzecz będących w potrzebie dzieci i młodzieży z parafii prowadzonych przez Misjonarzy Świętej Rodziny
- KRS 0000222393 z dopiskiem MSF. Kliknij, by przeczytać więcej.

MSF Kliknij, aby zobaczyć: Ikona Św. Rodziny - Mainz


Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny powstało 28.09.1895 r. w Grave w Holandii. Założył je francuski kapłan, Sługa Boży - Ks. Jan Berthier. Jako wzór do naśladowania Ojciec Założyciel pozostawił swoim duchowym dzieciom Świętą Rodzinę z Nazaretu, jednak Patronką Zgromadzenia jest Matka Boża Saletyńska, której przez wiele lat wiernie służył. Zobacz zdjęcia z La Salette.Główne apostolaty Zgromadzenia:

Kliknij, by wejść na stronę Misje

Głównym celem, dla którego powstało Zgro- madzenie Misjonarzy Św. Rodziny są misje zagra- niczne, ad gentes, a w dzisiejszych czasach tak- że nowa ewangelizacja. Stąd też Misjonarze Świętej Rodziny pracują niemal na wszystkich kontynentach świata. Po- dejmują pracę tam, gdzie zapomniano już o Ewan- gelii. Spieszą do wszys- tkich tych, "których z od- dali wezwie Pan".

Kliknij, by przejść na stronę Powołania

"Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robot- ników na żniwo swoje" - to wołanie Jezusa jest po dzień dzisiejszy aktualne. Dlatego Misjonarze Św. Rodziny troszczą się o budzenie i rozwój powo- łań, także wśród tych, którzy przekroczyli już młodzieńczy wiek. Do MSF przyjmowani są bowiem kandydaci aż do 35 roku życia, tzw. "spóźnione powołania".

Kliknij, by przejść na stronę Rodziny

W dzisiejszych czasach palącą potrzebą jest duszpasterstwo rodzin. Troska o rodziny leży głęboko na sercu Mi- sjonarzom Św. Rodziny. Dlatego wielu kapłanów podejmuje pracę z rodzi- nami. Św. Jan Paweł II apelował do uczestników X Kapituły Generalnej MSF o podjęcie tej niezwykle ważnej dzisiaj formy duszpasterstwa. Polska Prowincja nie pozostała obojętna na tę prośbę.


Jezu, Maryjo, Józefie
oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas!

kliknij, by przejść na stronę z ikonami i medytacjami Świętej RodzinyUkazały się dokumenty Komisji do spraw misji, Komisji do spraw formacji i powołań oraz Komisji do spraw Rodzin i Przyjaciół MSF przy Zarządzie Generalnym MSF.

Z okazji zbliżającej się Uroczystości Świętego Józefa, Zarząd Prowincjalny MSF składa naszym Braciom Zakonnym najlepsze życzenia szczególnej opieki swojego Patrona.

27.02.2015 r. w Ludwigshafen-Gartenstadt, w Niemczech; odbył się pogrzeb śp. Ks.
Joachima Piegsy MSF, w którym z ramienia Prowincjalatu uczestniczyli, udający się z
wizytacją prowincjalną do Papui Nowej Gwinei, Ks. Wiceprowincjał Robert Ciżewski MSF i Ks. Rektor Stanisław Michalik MSF. Mszy świętej przewodniczył i homilię pogrzebową wygłosił Ksiądz Arcybiskup Alfons Nossol, były Ordynariusz Diecezji Opolskiej. W pogrzebie wzięło udział 2O kapłanów oraz bracia zakonni i klerycy.

20-21.02.2015 r. w Górce Klasztornej swoje rekolekcje wielkopostne przeżywali
pracownicy Gnieźnieńskiej Kurii Metropolitarnej na czele z Księdzem Arcybiskupem
Wojciechem Polakiem, Prymasem Polski; rekolekcje te głosił Ks. Stanisław Malinowski
MSF.

14.02.2015 r. Ks. Krzysztof Stachowiak MSF zakończył swój urlop (rok sabatyczny)
i wyjechał do PNG.


 

Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny
wraz z Papieskim Wydziałem Teologicznym w Warszawie
i Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Włocławskiej
to instytucje, które zorganizowały
XV Ogólnopolskie Sympozjum Teologicznym pt.:

DUSZPASTERSTWO RODZIN TROSKĄ KOŚCIOŁA O MAŁŻEŃSTWO I RODZINĘ

Sympozjum naukowe odbyło się 11 i 12 lutego 2015 roku w Kazimierzu Biskupim

Odbywający się w październiku 2014 roku w Rzymie synod biskupów poświęcony rodzinie mocno podkreślał konieczność zaangażowania duszpasterskiego wobec małżeństw i rodzin. Dostrzegano potrzebę szukania nowych sposobów głoszenia Ewangelii rodziny. Ponadto wskazywano na znaczenie dialogu z ludźmi żyjącymi w konkubinatach czy związkach cywilnych podejmowanego dzięki nowej wrażliwości duszpasterskiej polegającej na wydobyciu pozytywnych elementów.
Zbliżające się sympozjum naukowe poświęcone problematyce duszpasterstwa rodzin jest próbą wyjścia naprzeciw aktualnym zagadnieniom dotyczącym pastoralnej posługi Kościoła wobec małżeństw i rodzin. Głęboki namysł zaproszonych specjalistów, reprezentujących różne ośrodki i dyscypliny naukowe w Europie, daje nadzieję na ciekawe końcowe rozwiązania. Kazimierskie sympozjum jest więc okazją do wymiany myśli oraz podjęcia nowych inicjatyw na rzecz małżeństwa i rodziny.

Oprócz licznie zaproszonych prelegentów na czele z Przełożonym Generalnym Ks. Edmundem Michalskim MSF, wzięli w nim udział także: Asystent Generalny Ks. Julio Cezar Werlang MSF,  Prowincjał Niemieckiej Prowincji  Ks. Dieter Knoche MSF i Wiceprowincjał Ks. Egon Färber MSF oraz Ks. Yuli Dwianto MSF z Indonezji, pracujący w Niemczech.

Kliknij, aby zobaczyć

Nasi zagraniczni goście mieszkając w Domu Prowincjalnym MSF w Poznaniu, mieli też okazję, oprócz Kazimierza Biskupiego, zobaczyć inne nasze domy: Górka Klasztorna, Bąblin, Kiszewo a także Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej i klasztor OO. Kamedułów w Bieniszewie. (foto)

W dniach 09-13 lutego br. w Kazimierzu Biskupimodbyły się różnego rodzaju spotkania formacyjne dla młodych księży MSF, tzw. Quinquenalia, w których wzięło udział 14 naszych Współbraci. Na zakończenie spotkał się też z nimi Ks. Generał Edmund Michalski MSF i Ks. Prowincjał Adam Sobczyk MSF.

W dniach 02-06.02.2015 r. w Bąblinie w Bąblinie odbyła się pierwsza seria tegorocznych rekolekcji zakonnych dla Misjonarzy Świętej Rodziny, w których uczestniczyło 44 współbraci MSF (40 kapłanów i 4 braci zakonnych). Rekolekcje te pod hasłem:  ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO WE WSPÓLNOCIE POLSKIEJ PROWINCJI MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY,  wygłosi  Ks. dr Bogusław Jaworowski MSF.  W trakcie rekolekcji,  dnia 04 lutego 2015 r., Wspólnotę Domu Zakonnego Misjonarzy Świętej Rodziny w Bąblinie, jak i wszystkich uczestników rekolekcji, nawiedziła ikona Matki Bożej Częstochowskiej odwiedzająca w dalszym ciągu  męskie wspólnoty życia konsekrowanego w archidiecezji poznańskiej. 

Rok Życia Konsekrowanego


Modlitewnik zakonny! Niebawem ukaże się drukiem nowe wydanie naszego Modlitewnika zakonnego. Już teraz można pobrać jego elektroniczmą wersję w formacie pdf i ePub. Wszelkie zauważone błędy jak i uwagi odnośnie elektronicznego wydania prosimy kierować do ks. Jana Tetzlaff MSF.


Zapraszamy do zapoznania się z nowymi listami od naszych Misjonarzy z Czech, Francji i Niemiec. Listy Misjonarzy!

 

„Renowacja i adaptacja zabytkowego zespołu klasztornego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim na cele kulturalne”Polecamy

Strona Zarządu Generalnego MSF Radio Watykańskie Kwiatki Papieża Franciszka
Konferencja Episkopatu Polski Konferencja Wyższych Przełożonych
              Zakonów Męskich w Polsce Laboratorium Wiary i Kultury
Misje Dzisiaj Strona Diecezji Morombe Strona Ks. Piotra Kemnitza o Madagaskarze


Kamery internetowe:


od 05.09.2012 r.

To przez ten licznik używamy plików cookies - "ciasteczek";
czytaj więcej