Get Adobe Flash playerZainteresowani wstąpieniem do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny winni złożyć następujące dokumenty:

  1. Prośbę o przyjęcie do Zgromadzenia
  2. Własnoręcznie napisany życiorys
  3. Wypełniony kwestionariusz kandydata (Załącznik 1)
  4. Skrócony odpis aktu urodzenia (z adnotacją o stanie wolnym)
  5. Odpis aktu chrztu, wydany nie później niż 6 miesięcy przed złożeniem prośby o przyjęcie do Zgromadzenia
  6. Opinię Ks. Proboszcza własnej parafii
  7. Ogólne świadectwo zdrowia, potwierdzające zdolność do podjęcia studiów i pracy w Zgromadzeniu (Załącznik 2)
  8. Świadectwo szkolne (dla kandydatów na kapłanów - maturalne świadectwo dojrzałości, a dla kandydatów na braci - świadectwo ukończenia szkoły zawodowej, gimnazjum lub ostatniej ukończonej klasy)
  9. Świectwo ukończenia katechezy (jeśli nie ma ocen na świadectwie szkolnym lub kandydat uczestniczył w innych formach katechezy)
  10. Trzy aktualne fotografie legitymacyjne
  11. Kserokopię dowodu osobistego
  12. Wypełnioną kartę zgłoszenia do ZUS (Załącznik 3).
  13. Oświadczenie o nie wnoszeniu roszczeń finansowych (załącznik 4)


Przygotowany komplet dokumentów należy złożyć w Kurii Prowincjalnej Misjonarzy Świętej Rodziny  osobiście lub przesłać pod adres:

Kuria Prowincjalna
Misjonarzy Świętej Rodziny
skr. poczt. 43
ul. Małoszyńska 27
60-176 POZNAŃ


Pragnących złożyć swe dokumenty osobiście informujemy, że Dom Prowincjalny Misjonarzy Świętej Rodziny znajduje się w dzielnicy Junikowo i z Centrum można tu dojechać m.in. tramwajem nr 13.

Gdy kandydat swoje dokumenty przesyła pocztą, po rozpatrzeniu prośby zostanie on powiadomiony przez Kurię Prowincjalną o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Warto zajrzeć też tu, by dowiedzieć się więcej na temat, jak przebiega formacja.

Zainteresowani życiem w naszej Wspólnocie
zakonnej mogą skontaktować się z Kurią Prowincjalną również poprzez:
tel.: 61/868-99-81
fax: 61/862-03-04
e-mail: kuriamsf@msf.opoka.org.pl

lub z Referatem Powołań MSF pod adresem:

Referat Powołań
Rataje 48
Górka Klasztorna
89-310 Łobżenica
tel.: 67/286-02-09
tel. kom.: 
509-530-768
e-mail: powolaniamsf@msf.opoka.org.pl
strona internetowa: www.powolania.msf.opoka.org.pl

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =