Get Adobe Flash player

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

wg przepisów Kodeksu cywilnego na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. Renowacja i adaptacja zabytkowego zespołu klasztornego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim na cele kulturalne, współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 w ramach Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe”, Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”, Schematu I: „Projekty inwestycyjne”. 1. Opis projektu: „Renowacja i adaptacja zabytkowego zespołu ...”
 2. Zaproszenie do udziału w postępowaniu
 3. Ogłoszenie o zamówieniu
 4. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 6. Wykaz robót budowlanych
 7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Odpowiedzi na pytania wykonawców

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

MATERIAŁY DO POBRANIA

Materiały podstawowe
 1. Decyzja nr 77, zatwierdzająca projekt budowlany
 2. Program prac konserwatorskich ekspertyza konserwatorska i badania zabytków
 3. Badania architektoniczne
 4. Projekt budowlany systemu sygnalizacji pożaru
 5. Eksperyza przeciwpożarowa (kilka plików spakowanych w formaci .zip)
 6. Kazimierz Biskupi - mapa do celów projektowych
 7. Kazimierz Biskupi - mapa do celów projektowych, plan zagospodarowania

Projekt budowlany

1. Architektura

   Inwentaryzacja:    Opis:    Przebudowa    Rozbiórka 2. Dokumenty 3. Instalacje elektryczne 4. Instalacje sanitarne 5. Konstrukcja

Ogłoszenie o przetargu

wg przepisów Kodeksu cywilnego na pełnienie nadzoru inwestorskiego w projekcie „Renowacja i adaptacja zabytkowego zespołu klasztornego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim n a cele kulturalne”. Projekt współfinansowany jest ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 w ramach Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe”, Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”, Schematu I: „Projekty inwestycyjne”.

Adres e-mail do korespondencji: kazimierz projekt@msf.opoka.org.pl

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego